اهداف آموزشی

تعداد بازدید:۱۹۷

اهداف آموزش در مرکز تحقیقات گوارش و کبد کودکان دانشگاه علوم پزشکی زابل:

 1) آموزش هیات علمی

2) آموزش فراگیران رزیدنتی

3)  آموزش فراگیران کارورز و کارآموز

 4) آموزش کارکنان

5) آموزش به بیمار و همراه بیمار

 

آخرین ویرایش۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹