افیلیشن مرکز

تعداد بازدید:۴۰۷

نحوه صحیح آدرس دهی به مرکز تحقیقات گوارش و کبد کودکان   

  دانشگاه علوم پزشکی زابل:

 

مرکز تحقیقات گوارش و کبد کودکان ، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران.

Pediatric Gastroenterology and Hepatology Research Center, Zabol University of Medical Sciences, Zabol, Iran.

 

آخرین ویرایش۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹