اعضای پژوهشگر همکار

تعداد بازدید:۳۷۶

اعضای پژوهشگر همکار:

 

دکتر ایمان بامری؛ دکتری تخصصی پزشکی طب اورژانس

دکتر خدیجه سراوانی؛ دکتری تخصصی پزشکی پزشکی قانونی

دکتر مهدی افشاری؛ دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

دکتر مرتضی سالارزایی؛ دانشجوی پزشکی عمومی

دکتر فاطمه پارویی؛ دانشجوی پزشکی عمومی

خانم ام البنین سرگزی اول؛ کارشناس ارشد هماتولوژی

 

آخرین ویرایش۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹