اهداف مرکز

تعداد بازدید:۳۲۶

هدف کلی این مرکز انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی با محور های کلی زیر می باشد:

الف: بیماریهای عملکردی دستگاه گوارش

ب: هپاتیت های ویروسی، بیماریهای عفونی و عوارض آنها،

ج: بیماری های خود ایمن

د: چاقی و عوارض آن از جمله کبد چرب

ه: سرطان های دستگاه گوارش و کبد

 

اهداف جزئی:

1- انجام پژوهشهای کاربردی و بالینی در جهت ارائه راه حل های مناسب برای کسب سلامت، بهداشت و درمان به منظور ارتقا سلامت

2- انتشار نتایج پژوهش های انجام شده در زمینه پژوهش های مرتبط با گوارش و کبد کودکان

3- تربیت نیروی انسانی در زمینه پژوهش های مرتبط با گوارش و کبد کودکان

4- برقراری تعامل و همکاری علمی - پژوهشی با مراکز تحقیقاتی داخل کشور

5- برقراری تعامل و همکاری علمی - پژوهشی با مراکز تحقیقاتی خارج کشور

6- توسعه علم در زمینه گوارش و کبد کودکان

آخرین ویرایش۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹