معاون علمی مرکز

تعداد بازدید:۳۴۵

معاون علمی مرکز: مجتبی دلارام نسب

کارشناس ارشد پرستاری

CV:

ایمیل: delaramnasab@yahoo.com

 

آخرین ویرایش۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹