کلاسهای آموزشی

تعداد بازدید:۱۹۱

کلاسهای آموزشی ارائه شده در مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی زابل:

مقدمه: کلاسهای آموزشی مطابق با اهداف آموزش برای گروه های هدف در روزهای یک شنبه ساعت 10 صبح در سالن جلسات مرکز برگزار خواهد شد.

  • کلاس شماره 1: Evidence Based Medicine
  • کلاس شماره 2: Ethics and Plagiarism
  • کلاس شماره 3: How to Search in Medical Databases
  • کلاس شماره 4: Patient Education
  • کلاس شماره 5:
  • کلاس شماره 6:
  • کلاس شماره 7:
  • کلاس شماره 8:
  • کلاس شماره 9:
آخرین ویرایش۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹